• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Monumentenaftrek ook zonder gebruik te maken van keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen

  20 oktober 2016

  Belanghebbende woont in Duitsland en bezit in 2008 en 2009 Nederland een monument en doet giften aan Nederlandse goede doelen. In zijn aangifte IB/PVV geeft hij aan gebruik te willen maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen. De rechtbank is van mening dat ook zonder gebruik te maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen recht bestaat op de volledige monumentenaftrek. Het recht op aftrek volgt rechtstreeks uit het primaire Unierecht, ongeacht of hij van het keuzerecht gebruik heeft gemaakt. Om van de giftenaftrek gebruik te kunnen maken moet hij wel gebruik maken van het keuzerecht. Verder wilde belanghebbende het 'restant persoonsgebonden aftrek' enkel op zijn in Nederland belaste inkomsten in mindering brengen en niet op zijn Duitse inkomsten, die belanghebbende moest aangeven, omdat hij gebruik maakte van het keuzerecht. Op dat punt kreeg belanghebbende ongelijk. 

  Bron: Rechtbank, 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:5330

  Lees meer...
 • Monumentenaftrek ook zonder gebruik te maken van keuzerecht buitenlandse belastingplichtigen

  20 oktober 2016

  Belanghebbende woont in Duitsland en bezit in 2008 en 2009 Nederland een monument en doet giften aan Nederlandse goede doelen. In zijn aangifte IB/PVV geeft hij aan gebruik te willen maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen. De rechtbank is van mening dat ook zonder gebruik te maken van het keuzerecht voor buitenlandse belastingplichtigen recht bestaat op de volledige monumentenaftrek. Het recht op aftrek volgt rechtstreeks uit het primaire Unierecht, ongeacht of van het keuzerecht gebruik wordt gemaakt. Om van de giftenaftrek gebruik te kunnen maken moet hij wel gebruik maken van het keuzerecht. Verder wilde belanghebbende het 'restant persoonsgebonden aftrek' enkel op zijn in Nederland belaste inkomsten in mindering brengen en niet op zijn Duitse inkomsten, die belanghebbende moest aangeven, omdat hij gebruik maakte van het keuzerecht. Op dat punt kreeg belanghebbende ongelijk. 

  Bron: Rechtbank, 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:5330

  Lees meer...
 • Drie maanden werken in een niet-verdragsland

  19 oktober 2016

  Ingevolge art. 38, tweede lid AWR wordt loon geacht te zijn onderworpen aan een belasting van een andere staat, als ten minste drie aaneengesloten maanden aldaar arbeid wordt verricht. In de casus bij de Rechtbank is de vraag hoe verlof-, cursus- en ziektedagen moeten worden toegerekend aan de in Angola (niet-verdragsland) gewerkte tijd. Niet in geschil was dat de reisdagen aan de drie maanden moet worden toegerekend. De rechtbank is van mening dat de verlofdagen ook meetellen, omdat er een voldoende evenredigheid bestaat tussen de feitelijk gewerkte tijd en het genoten verlof. De verhouding 1:1 van gewerkte dagen en verlofdagen acht de rechtbank voldoende. In casu is daarmee voldaan aan de drie-maanden-voorwaarde.  

  Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 11 april 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4586

  Lees meer...
 • Inkomenscode 21 in aangifte loonheffingen wordt vervangen voor 10 nieuwe inkomenscodes

  18 oktober 2016

  Per 1 januari 2017 kan in de aangifte loonheffingen de inkomenscode 21 (overige pensioenen, lijfrenten etc.) niet meer gebruikt worden. In plaats van inkomenscode komen 10 nieuwe inkomenscodes terug (o.a. voor opname levenslooptegoed, arbiedsongeschiktheidspensioen, ontslag- of transiteivergoeding). Bij vooral overheidsinstellingen, die de inkomenscodes gebruiken, bestaat behoefte aan meer inzicht van de diverse onder code 21 opgenomen bedragen. Dat betekent dat de overheid meer inzicht krijgt in de exacte betalingen die gedaan worden. Op het eerste oog een verzwaring van de  administratieve lasten voor de inhoudingsplichtige. Echter gevolg is ook dat de Belastingdienst minder vragen hoeft te stellen aan belastingplichtigen. Ook bij niet-inwoners levert dat de Belastingdienst meer inzicht op in de aard van de betalingen. Ook de internationale gegevensuitwisseling kan met de gedetailleerdere gegevens gerichter gebeuren. De fiscale autoriteiten van het woonland hebben dan duidelijkere informatie over de aard van de betaling.

  Bron:www.belastingdienst.nl

  Lees meer...
 • Beleidsregels SVB zijn gewijzigd

  17 oktober 2016

  Het Besluit beleidsregels SVB 2016 is een geactualiseerde versie van het besluit uit 2014. De beleidsregels worden door de SFB gepubliceerd op het internet op www.svbbeleidsregels.nl. De beleidsregels bevatten het beleid dat de SVB hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Ook deel II, het onderdeel internationaal, is op een aantal punten gewijzigd.

  Bron: Staatscourant, 5 september 2016, 45608 

  Lees meer...